מבוא

בהיכנסך לאתר המסחרי האלקטרוני של 10ביס קו.איל בע"מ (להלן: 'חברה' ו- 'החברה') באתר האינטרנט www.securemenu.co.il (להלן 'האתר' ו'אתר')) וטרם ביצוע עסקה להזמנת מוצרי מזון ומשקאות, הינך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים להלן המהווים בסיס משפטי מחייב לכל עסקה שתתבצע באמצעות 'החברה'. התחייבויות והתקשרויות אשר נעשות באמצעות אתר זה וכן על באמצעות עובדי ונציגי 'החברה' וכן התנאים והתניות המפורטים להלן מתייחסים לכל הפרטים המוצגים באתר ועל ידי עובדי ונציגי 'החברה', אלא אם כן נכתב אחרת.

כל המבצע פעולה באתר מסכים כי הינו מודע לתקנון האתר, מדיניות הפרטיות ולכללי ההשתתפות באתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ותביעה כנגד בעלי, עובדי ונציגיהם של 'החברה' מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו על ידי מנהלי 'החברה' והמפורטות בתקנון זה.

תנאים לביצוע פעולה ב'אתר'

כל אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים המצטברים הבאים: המבצע פעולה ב'החברה' הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב התחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר. המבצע פעולות באתר בתשלום באמצעות כרטיס אשראי תקף בישראל השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הינו בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס הנ"ל. המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכל הודעה שתשלח לתא דואר זה מאת מפעילי האתר, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מיידי על ידי מבצע הפעולה.

הגבלת אחריות מפעיל האתר 'אתר'

מפעיל האתר משמש כמתווך בלבד בינך (להלן 'המשתמש') לבין בתי האוכל המציגים את את תפריטם באתר והסולקים את כרטיסי תן ביס. הפרטים המוצגים באתר נמסרו ל'החברה' על ידי בתי האוכל בלבד ובאחריותם המלאה, לפיכך לא תהיה 'החברה' אחראית בשום צורה ואופן לכל מצג שנעשה באתר לרבות בכל הנוגע לטיב המזון, איכותו, מחירו, מועדי המשלוח, אריזתו וכיוצ"ב (להלן ביחד 'מפרט הרכישה'). האחריות הבלעדית על פרטי הרכישה חלה על בתי האוכל בלבד, בהתאם לחוקי אחריות למוצרים, חוקי הגנת הצרכן ותעודות הכשרות של בתי האוכל, ככל שאלה קיימות. למשתמש לא תעמוד כל טענה כלפי 'החברה' בכל הנוגע למפרט הרכישה. הפרטים המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי טיב המוצרים, איכותם, מחירם וכיו"ב. בעלי האתר, מפעיליו, או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים, לכל שימוש לרעה שלא כדין, שימוש במרמה או שימוש בלתי מורשה, הנעשה בכרטיס אשראי לשם ביצוע פעולה באתר. בעלי האתר, מפעיליו או מי מטעמם, אינם ולא יהיו אחראיים כלפי המשתמש בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, אובדן חסכונות, או נזקים אקראיים לא ישירים, מיוחדים או עקיפים, הנובעים מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש במוצרים שירכשו על ידי המשתמש במסגרת האתר.

סודיות המידע

למעט העברת מידע לבתי האוכל לצורך ביצוע ומשלוח ההזמנה שבוצעה 'החברה' מתחייבת כי לא תגלה, תעביר או תמסור כל מידע פרטי אודות המשתמש לצד שלישי כלשהו, למעט מפעיל אתר זה לצורכי הפעלת האתר בלבד, בלי לקבל תחילה את רשות המשתמש. הגנה על זכויות קניין רוחני וסודות מסחר כל זכויות הקניין והקניין הרוחני בתוכנה ובאתר וכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של 'החברה' ולאף אדם לא תהיה זכות, דרישה או תביעה כלפי 'החברה' בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה אלא באמצעות ובאישור בכתב מ'החברה' בלבד. כל חומר טכנולוגי הכולל תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר שניתן לזהותו בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר יהוו רכוש 'החברה' ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש. שמות המסחר והסימנים המסחרים הקשורים אליהם ('לוגואים') 'החברה', 'סקיור מניו', 'securemenu', הינם שמות מסחריים בבעלות החברה ולא תהא למאן דהוא כל זכות שהיא לעשות שימוש בשמות אלה או לטעון לזכויות כלשהן בשמות אלה. 'החברה' מכבדת זכויות יוצרים של אחרים ולפיכך במידה ונתקלת במידע או תמונה או כל מצג אחר אשר לדעתך פוגעים בזכויות היוצרים של אדם או חברה כלשהי נא פנה אלינו באמצעות דוא"ל וציין את תוכנן ומיקומם ואנו נפעל להסירם במהירות האפשרית.

תנאים נוספים

כל מחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צויין אחרת במפורש. אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, כל המוצרים, המוצגים במסגרת האתר, הינם באיכות וטיב טובים כפי שמקובל בבתי אוכל מהסוג ממנו מבצע המשתמש את ההזמנה, ויועברו למשתמש במהירות סבירה, בטיב ובאיכות טובים, והכל כפוף להוראות תקנון זה. אם יעכבו או ימנעו גורמים כלשהם, או אירועים כלשהם, שאינם בשליטת בעלי האתר או מפעיליו, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות הטלפון או במערכות התקשורת בהשלמת תהליך הרכישה, רשאי מנהל האתר, ו/או מי מטעמו של 'החברה' להודיע על ביטול הרכישה (כולה או חלקה) ובמקרה זה ובו בלבד, תשיב 'החברה' למבצעים פעולה באתר שהתבטלה בשל האמור בסעיף זה, כל סכום ששולם על ידם, או לחילופין תבטל את פעולת חיוב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה. במידה ותחול טעות בהדפסה, טעות סופר או פליטת קולמוס בתיאור המוצר או מחירו או מועדי האספקה או בכל מידע אחר לגביו, רשאי מנהל האתר, מטעמה של 'החברה', לבטל את הרכישה הספציפית ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הפעולות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

'החברה' שומרת לה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות המפורטים לעיל.